R6

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R6

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới:

1. Cho phép điều chỉnh được MLNS của kinh phí đã rút và kinh phí rút và chi.

2. Khi in Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC) lấy lên được số liệu cột Đầu tư phát triển.

3. Cập nhật thông tin Số kho bạc duyệt thanh toán khi in Mẫu C2-03/NS Thông tư số 77/2017/TT-BTC.

4. Cập nhật công thức Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT có tính đến chứng từ điều chỉnh kinh phí khi rút tạm ứng và thanh toán tạm ứng ở các tiểu mục khác nhau.

5. Cập nhật công thức số dư tạm ứng trên C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng cộng được kết quả điều chỉnh kinh phí rút và chi.

6. Hiển thị chi tiết nội dung diễn giải của từng khoản tiền rút trên mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện (Thông tư 77).

7. Cập nhật Bảng đối chiếu thu ngân sách đặc thù khối xã (Đặc thù Tuy An - Phú Yên) khi xem và in theo khoảng thời gian nào thì lấy số liệu theo khoảng thời gian đó.

8. Cập nhật Nghị định 72/2018/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/07/2018

* Chi tiết thay đổi:

1. Cho phép điều chỉnh được MLNS của kinh phí đã rút và kinh phí rút và chi.

Trên phiên bản R6, phần mềm cho phép điều chỉnh được MLNS của kinh phí rút và chi để đáp ứng trường hợp rút nhiều tiểu mục và chi nhiều tiểu mục khác nhau.

Chi tiết thay đổi:

Để thực hiện chức năng, anh/chị vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Điều chỉnh kinh phí.

1

 

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Điều chỉnh kinh phí tại đây.

2. Khi in Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC) lấy lên được số liệu cột Đầu tư phát triển.

Trên phiên bản R6, phần mềm lấy lên được số liệu của cột Đầu tư phát triển phục vụ cho việc in báo cáo Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC).

Chi tiết thay đổi:

Vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC).

Khai báo các Tham số báo cáo: chọn Mẫu dự toán.

Bieu_so_110_1

Nhấn Thiết lập chỉ tiêu.

R6.80

Chương trình mặc định tự tích chọn 12 chỉ tiêu tương ứng với 12 chỉ tiêu trên mẫu Dự toán chi theo NDKT (Mẫu TT 344/2016/TT-BTC).

Anh/Chị có thể chọn lại các chỉ tiêu cần hiển thị lên báo cáo bên cột Chọn chỉ tiêu và tích chọn hiển thị trên cột Đầu tư phát triển với những chỉ tiêu mà anh/chị muốn báo cáo Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC) hiển thị số liệu bên cột Đầu tư phát triển.

Nhấn Đồng ý.

Nhấn tiếp Đồng ý trên màn hình Tham số báo cáo. Hiển thị báo cáo:

R6.82

 

3. Cập nhật thông tin Số kho bạc duyệt thanh toán khi in mẫu C2-03/NS Thông tư số 77/2017/TT-BTC.

Trên phiên bản R6, phần mềm cho phép tùy chọn hiển thị thông tin Số kho bạc duyệt thanh toán khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC).

Chi tiết thay đổi:

Trên màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng, chọn In\Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC) và Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tùy chỉnh):

8

 

Tại Thông tin bổ sung: tích chọn dòng Hiển thị số tiền kho bạc duyệt.

      9

Nhấn Đồng ý.

R6.81

4. Cập nhật công thức Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT có tính đến chứng từ điều chỉnh kinh phí khi rút tạm ứng và thanh toán tạm ứng ở các tiểu mục khác nhau.

Trên phiên bản R6, phần mềm hỗ trợ Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu kinh phí ngân sách nhà nước tại kho bạc có tính đến chứng từ điều chỉnh kinh phí để số dư tạm ứng không bị âm dương ở nhiều tiểu mục.

Chi tiết thay đổi:

Thực hiện Điều chỉnh kinh phí theo hướng dẫn tại đây.

Vào Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu kinh phí ngân sách nhà nước tại kho bạc

Tại Tham số báo cáo tích chọn Cộng điều chỉnh kinh phí.

Mau_so02_1

Nhấn Đồng ý, phần mềm sẽ tự động bù trừ mục rút và mục chi theo chứng từ Điều chỉnh kinh phí.

R6.83

5. Cập nhật công thức số dư tạm ứng trên C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng cộng được kết quả điều chỉnh kinh phí rút và chi.

Trên phiên bản R6, phần mềm cập nhật công thức số dư tạm ứng trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC) cộng được kết quả điều chỉnh kinh phí rút và chi, để số dư tạm ứng trên mẫu không bị âm dương ở nhiều MLNS.

Chi tiết thay đổi:

Thực hiện Điều chỉnh kinh phí theo hướng dẫn tại đây.

Để in mẫu, đơn vị vào Dự toán ngân sách\Bảng kê thanh toán tạm ứng, ứng trước, chọn in mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT số 77/2017/TT-BTC)

Tại tham số, anh/chị tích Cộng điều chỉnh kinh phí.

R6.85

Nhấn Đồng ý chương trình sẽ tự động bù trừ mục rút và chi theo theo chứng từ Điều chỉnh kinh phí.

R6.86

6. Hiển thị chi tiết nội dung diễn giải của từng khoản tiền rút trên mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện (Thông tư 77) để đáp ứng yêu cầu của kho bạc.

Trên phiên bản R6, mẫu Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện (C2-11b/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) phần Theo chi tiết nội dung diễn giải được diễn giải chi tiết theo nội dung rút dự toán bổ sung để đáp ứng được yêu cầu của kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

Tại màn hình Phiếu nộp tiền kho bạc, chọn In\Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện (C2-11b/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

C2_11b3

Tích chọn Hiển thị diễn giải chi tiết, chọn Đồng ý.

Tại màn hình Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn In\Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện (C2-11b/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC).

C2_11b5

Tích chọn Hiển thị diễn giải chi tiết, chọn Đồng ý.

R6.87

7. Cập nhật Bảng đối chiếu thu ngân sách đặc thù khối xã (Đặc thù Tuy An - Phú Yên) khi xem và in theo khoảng thời gian nào thì lấy số liệu theo khoảng thời gian đó.

Trên phiên bản R6, chỉnh sửa lại công thức Bảng đối chiếu thu ngân sách đặc thù khối xã (Đặc thù Tuy An - Phú Yên) để phù hợp với thực tế phát sinh tại đơn vị.

Chi tiết thay đổi:

Cập nhật lại công thức của cột Thu NSNN lấy số Phát sinh Có TK 7142 (trước đây lấy lũy kế Có TK 7142).

Để in báo cáo, anh/chị vào Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo kho bạc\Bảng đối chiếu thu ngân sách đặc thù khối xã (Đặc thù Tuy An - Phú Yên)

8. Cập nhật Nghị định 72/2018/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/07/2018

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 01/07/2018.

Luong toi thieu_01

Nếu đơn vị tạo dữ liệu mẫu hoặc tạo mới dữ liệu kế toán thì phần mềm đã mặc định sẵn mức lương tối thiểu.

Nếu đơn vị đang sử dụng dữ liệu từ phiên bản R5 trở về trước thì phần mềm giữ nguyên mức lương tối thiểu cũ. Trường hợp anh/chị muốn cập nhật lại Mức lương tối thiểu theo Nghị định 72 thì thực hiện như sau:

oVào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tiền lương.

oTại dòng Mức lương cơ sở thực hiện chỉnh sửa lại số tiền là 1.390.000.